งานวิจัยสาขาการจัดการโรงแรม ปีงบประมาณ 2561


  ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) 
  ปีงบประมาณ 2561
  ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
แหล่งทุน
1.แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561นางสาว นันทนา ลัดพลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักศึกษามหวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย ทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3ความเต็มใจในการปฏิบัติตามนโยบายกรีนของผู้เข้าพักในโรงแรม ในประเทศไทย
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นางสาว กัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
นาย ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4ปัจจัยการเลือกที่พักประเภทฟาร์มสเตย์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมทางการเกษตรของนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นางสาว กัญจน์อมล สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา