อาจารย์


ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

www.elic.ssru.ac.th/thanasit_su

อาจารย์ธนสิทธิ์  สุขสุทธิ์
หัวหน้าอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม


www.elic.ssru.ac.th/kanyapilai_ku

อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมคล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


http://www.elic.ssru.ac.th/nantana_la/

อาจารย์นันทนา ลัดพลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
www.elic.ssru.ac.th/nakaporn_ke

อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

http://www.elic.ssru.ac.th/kanamon_su

นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


www.elic.ssru.ac.th/yupaporn_ki

นางสาวยุพาพร กิจหว่าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม