งานวิจัยสาขาการจัดการโรงแรม ปีงบประมาณ 2560ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) 
ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
แหล่งทุน
1.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2แนวทางการพัฒนาสถานประกอบการนวดแผนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเลียบคลองทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560
นางสานันทนา ลัดพลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3ผลกระทบของการใช้ออนไลน์แอพพลิเคชั่นต่อความพึงพอใจของลูกค้า : กรณีศึกษาร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560
นาธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์
นางสากัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา