งานวิจัยสาขาการจัดการโรงแรม ปีงบประมาณ 2559ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) 
ปีงบประมาณ 2559
ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
แหล่งทุน
1.พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการนวดแผนไทยในสถานประกอบการ :กรณีศึกษาเลียบคลองทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559นางสาวนันทนา ลัดพลีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมในเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559
นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3นักท่องเที่ยวชาวไทยและผู้ประกอบการโรงแรมกับทัศนะต่อกรีนโฮเทล
ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559
นางสากัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4นักธุรกิจไทยกับความเข้าใจ และความคาดหวังในแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ขนมไทย
ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559
นาวัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา